Division 1

No Name 2 1 6 10 5 4 8 7 9 3 11 12 Adj GP Total Rank
2 Baimao 10.00 19.53 15.94 3 45.47 1
1 FOS 12.65 19.25 12.00 3 43.90 2
6 Trick or Treat 1.90 16.70 17.28 3 35.88 3
10 GWBC 7.35 16.33 12.00 3 35.68 4
5 Mokymouse 18.10 13.23 2 31.33 5
4 The Bridge Bears 11.40 19.39 2 30.79 6
8 NUSS (Red) 6.77 10.48 12.00 3 29.25 7
7 X-Men 10.00 3.30 8.60 3 21.90 8
9 The Dreamers 0.47 0.61 15.94 3 17.02 9
3 Syntech Chemicals 2.72 3.67 9.52 3 15.91 10
11 Plate Warriors 4.06 0.75 4.06 3 8.87 11
12 0.00 0.00 0.00 3 0.00 12

Division 2

No Name 1 8 6 5 2 7 3 9 10 4 11 12 Adj GP Total Rank
1 SCBA (B) 13.95 20.00 2 33.95 1
8 NUS BBQ 13.77 20.00 2 33.77 2
6 NUSS (Blue) 11.18 8.82 10.72 3 30.72 3
5 KKBC 8.82 5.71 13.41 3 27.94 4
2 Bozzetto (Argento) 14.29 9.52 2 23.81 5
7 Schrodinger's Club 20.00 1 20.00 6
3 Star Ponzo 6.23 11.18 2 17.41 7
9 Bozzetto (Rosso) 6.05 10.48 2 16.53 8
10 Itey 0.00 0.00 9.28 3 9.28 9
4 Sakura 6.59 0.00 2 6.59 10
11 0 0.00 11
12 0 0.00 11