Division 1

No Name 1 3 7 6 9 4 2 5 8 10 11 12 Adj GP Total Rank
1 FOS 17.60 20.00 8.38 12.00 4 57.98 1
3 The Bridge Bears 16.07 17.39 20.00 3 53.46 2
7 Ambassador 2.40 11.18 15.66 19.18 4 48.42 3
6 X-Men 3.93 3.93 17.28 12.00 4 37.14 4
9 Schrodingers Club 0.00 8.82 7.55 18.28 4 34.65 5
4 Mokymouse 4.34 16.33 12.00 3 32.67 6
2 Baimao 2.61 0.82 12.45 15.08 4 30.96 7
5 TOT 16.07 1.72 3.67 4.92 4 26.38 8
8 SCBA (B) 11.62 0.00 2.72 12.00 4 26.34 9
10 0 0.00 10
11 0 0.00 10
12 0 0.00 10

Division 2

No Name 4 1 2 6 8 9 3 7 5 10 11 12 Adj GP Total Rank
4 Bozzetto (Argento) 17.80 17.39 16.07 3 51.26 1
1 NUSS(Red) 12.45 11.62 12.00 3 36.07 2
2 GWBC 5.07 19.97 3.30 3 28.34 3
6 KKBC 14.93 12.00 2 26.93 4
8 Doki Doki Bridge Club 7.55 5.39 12.00 3 24.94 6
9 NUS X 8.38 14.93 1.63 3 24.94 5
3 The Dreamers 2.20 5.07 14.61 3 21.88 7
7 NUSS(Blue) 2.61 0.03 18.37 3 21.01 8
5 Bozzetto (Rosso) 3.93 16.70 2 20.63 9
10 0 0.00 10
11 0 0.00 10
12 0 0.00 10